Současnost

O klinice

Neurologická klinika zajišťuje komplexní hospitalizační i ambulantní diagnosticko-léčebnou péči v celém rozsahu oboru neurologie. Jakožto pracoviště nejvyššího typu v Plzeňském kraji poskytuje vysoce specializovanou péči o neurologická onemocnění. Zajišťuje superspecializovanou, tzv. centrovou péči pro Plzeňský i Karlovarský kraj. Poskytuje rovněž superkonsiliární služby jak pro ambulantní specialisty - neurology v obou krajích, tak pro menší lůžková neurologická oddělení Městské nemocnice Privamed a.s., Klatovské nemocnice a.s. i pro neurologická lůžková oddělení Karlovarské nemocnice a.s. a Nemocnice Sokolov. Klinika je umístěna v areálu FN Plzeň Lochotín.

Lůžková část

Lůžkovou část tvoří Jednotka intenzivní péče - Iktová jednotka (6 lůžek), standardní lůžkové oddělení (43 lůžek, z nichž 30 pro dospělé a 13 pro děti) a videoEEGmonitorační jednotka (1 lůžko).

Ambulance

Ambulantní část kliniky je vybavena samostatnou recepcí a prostory pro zajištění péče týkající se všech neurologických subspecializací i všeobecné neurologie. Urgentní neurologická ambulantní péče je zajišťována trvale v prostorách Centrálního příjmu FN Lochotín případně v prostorách Emergency. Klinické laboratoře slouží pro hospitalizované i ambulantní pacienty a obsahují elektroencefalografii (EEG), elektromyografii (EMG), evokované potenciály zrakové, sluchové, motorické i somatosenzitivní a diagnostický ultrazvuk (duplexní ultrasonografie a transkraniální barevně kódovaná duplexní ultrasonografie).

Zdravotnická činnost (léčebně preventivní)

V péči o nemocné klinika spolupracuje s celou řadou dalších pracovišť FN Plzeň, případně pracovišť Lékařské fakulty UK v Plzni. Jedná se o diagnostický komplement a ostatní oddělení či kliniky. Klinika se samozřejmě podílí na diagnostice případně i léčbě poruch nervového systému pro pacienty jiných pracovišť FN i jiných poskytovatelů zdravotní péče. Neurologická klinika je odbornými společnostmi a Ministerstvem zdravotnictví ČR určeným subjektem pro tzv. centrovou péči pro cerebrovaskulární onemocnění, roztroušenou sklerózu a epilepsie.

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC)

Péče o cerebrovaskulární onemocnění, z nichž většinu tvoří mozkové cévní příhody - ikty, má na klinice dlouhou tradici, její pracovníci se podíleli na základech moderní iktové péče v České republice, vytvořili a publikovali první standardy optimální léčby akutní mozkové cévní příhody a standardy pro diagnostický ultrazvuk v neurologii. Pracoviště bylo jedním ze dvou prvních v ČR, kde je rutinně prováděna tzv. trombolytická léčba (rozpuštění uzávěru mozkové tepny speciálním lékem) a počty nemocných takto léčených jsou dlouhodobě nejvyšší v zemi. Neurologická klinika toto centrum vede a koordinuje spolupráci s ostatními pracovišti FN. Klinika má edukační centrum iktového programu, které každoročně realizuje akreditovaný vzdělávací program v komplexní péči o nemocné s mozkovou cévní příhodou. KCC Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje některé vysoce specializované výkony v cerebrovaskulární péči i pro Karlovarský kraj.

Centrum pro léčbu roztroušené mozkomíšní sklerózy (MS centrum)

MS centrum je další Ministerstvem zdravotnictví ČR určené pracoviště pro léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou. Provádí specializovanou diagnostiku klinickou a laboratorní (likvor, evokované potenciály). Některá vyšetření jsou zajišťována ve spolupráci s dalšími pracovišti: Klinikou zobrazovacích metod - vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), Oční klinikou - vyšetření včetně optické koherentní tomografie (OCT), Urologickou klinikou - urologické vyšetření včetně urodynamiky (UDM). V MS centru je zajišťována standardní i specializovaná farmakoterapie nemocných s demyelinizačními onemocněními, včetně podávání interferonů, glatiramer-acetátu, imunoglobulinů, natalizumabu, fingolimodu, cytostatické léčby i vysokodávkované imunoablace s transplantací kmenových buněk. V centru jsou pacienti s roztroušenou sklerózou dispenzarizováni a následně včetně rodinných příslušníků zaškolováni v případě domácí aplikace specializované léčby. Většina vyšetření i léčebných postupů probíhá ambulantně, v indikovaných případech za hospitalizace na lůžkách kliniky.

Centrum pro diagnostiku a léčbu epilepsie

Je oficiálně uznaným centrem komplexní péče o nemocné s epilepsií, zaměřené zejména na péči o nemocné s přetrvávajícími epileptickými záchvaty ( tzv. farmakorezisteními) a s nevyřešenými diferenciálně diagnostickými problémy. Diagnostika a léčba probíhá převážně ambulantně. V případě závažného průběhu epileptického onemocnění nebo potřeby zvlášť specializované diagnostiky je volena hospitalizace. Součástí centra je elektroencefalografická laboratoř a video-EEG monitorovací jednotka. Rovněž pro epileptologii je typická úzká spolupráce s mnoha dalšími pracovišti FN Plzeň. V oblasti epileprochirurgie probíhá spolupráce i s mimoplzeňskými pracovišti.

Odělení dětské neurologie

Je součástí kliniky, určené pro diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění dětí a adolescentů. Jako jediné takové pracoviště v Plzeňském a Karlovarském kraji zajišťuje superspecializovanou péči o celou šíři nemocí, z nichž největší zastoupení má epilepsie, různé typy bolestí hlavy, dětská mozková obrna a jiné vrozené vady. Péče probíhá většinou ambulantně, často navazuje na diagnostickou a léčebnou hospitalizaci. Významná je spolupráce zejména s Dětskou klinikou a Neonatologickým oddělením FN.

Další neurologické subspecializace

Neuromuskulární nemoci, extrapyramidová onemocnění, bolesti hlavy a kognitivní poruchy. Postavení kliniky je i v těchto částech neurologie v celém regionu významné, péče probíhá ve specializovaných ambulancích a dle potřeby za hospitalizace.

Pedagogická činnost

Neurologická klinika je výukovou základnou pro pregraduální i postgraduální výuku lékařského oboru neurologie. Probíhá zde úzká spolupráce s Lékařskou fakultou UK v Plzni a v oblasti specializačního vzdělávání lékařů v oboru neurologie spolupráce s ostatními lékařskými fakultami Karlovy, Masarykovy i Palackého univerzity. Věnuje se intenzivně studentům doktorandského postgraduálního studia.

Vědecko-výzkumná činnost

Tato oblast rovněž představuje úzké propojení s Lékařskou fakultou. Většina výzkumných aktivit se týkala a týká cerebrovaskulární problematiky, kde nejvýznamnějším úspěchem byla mezinárodní spolupráce na třech výzkumných projektech, jejichž výsledky tvoří součást evropských doporučení pro péči o nemocné s cerebrovaskulárními poruchami. Klinika se aktivně zúčastnila řešení řady dalších výzkumných projektů i v ostatních neurologických specializacích a má významné publikační výstupy. V současné době jsou řešeny 3 projekty Institucionálního výzkumu Fakultní nemocnice Plzeň (týkající se iktové problematiky, primárních mozkových nádorů a epilepsie). Klinika je zapojena do projektu řešícího problematiku molekulární genetiky nádorových onemocnění a v zahraniční spolupráci problematiku personalizované medicíny.